Logo

Medezeggenschap

GMR | Medezeggenschap Primair Onderwijs

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) is verplicht bij een instelling wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag staan. De hoofdtaak van de GMR is instemming of advies geven bij voorgenomen besluiten van het bestuur.

Zaken die op het niveau van de stichting worden besloten, worden besproken in de GMR.

De GMR vergadert maandelijks en bestaat uit leerkrachten en ouders. De GMR heeft voorafgaand of aansluitend aan de maandelijkse vergadering overleg met de bestuurder.

MR | Medezeggenschap Voortgezet Onderwijs

Beslissingen van het bestuur en/of directie vragen regelmatig conform wet- en regelgeving om advies of instemming van de (P)MR. Daarom voert de (P)MR regelmatig overleg met het bestuur en/of directie.

In de MR zitten ouders, personeelsleden en leerlingen. De laatste groep is een afvaardiging van de leerlingenraad.

Het gekozen personeelsdeel van de MR (de PMR) vergadert elke zes weken. Twee vertegenwoordigers van de PMR hebben aansluitend of voorafgaand overleg met de bestuurder. Daarnaast vergadert de MR ongeveer vier keer per jaar in de brede samenstelling.

Meer informatie over medezeggenschapsraden kunt u vinden op de website www.medezeggenschapsraden.nl.