Logo

Medezeggenschap

Wet- en regelgeving met betrekking tot medezeggenschap is beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Meer informatie over medezeggenschap is o.a. beschikbaar via de website WMS en op de website van Verus.

De medezeggenschap bij SCO Delft e.o. is onderverdeeld in medezeggenschap voor het Primair Onderwijs en medezeggenschap voor het Voortgezet Onderwijs. Afspraken zijn vastgelegd in het statuut en in reglementen.

GMR | Medezeggenschap Primair Onderwijs

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) is verplicht bij een instelling wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag (bestuur) staan. De taak van de GMR is onder andere het beoordelen van het beleid dat het bestuur ontwikkelt en eventueel voorstellen te doen voor zover het onderwerpen betreft die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren heeft de GMR een aantal rechten zoals:

  • informatierecht (de benodigde informatie om te kunnen praten over het beleid op school);
  • adviesrecht (GMR geeft advies; het bestuur moet daar zorgvuldig mee omgaan);
  • instemmingsrecht (zonder instemming mag bestuur het plan niet uitvoeren);
  • initiatiefrecht (voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de scholen betreffen).

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De voorzitter is gekozen door de GMR leden, de voorzitter spreekt niet namens een bepaalde school of geleding en heeft daarom ook geen stemrecht.

Een overzicht van de leden van de huidige GMR en hoe u contact met de GMR kunt opnemen, leest u hier.

MR | Medezeggenschap Voortgezet Onderwijs

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft eo) vormt het Christelijk Lyceum Delft (CLD) de sector Voortgezet Onderwijs. Het CLD bestaat uit drie locaties: Molenhuispad, Hof van Delft en sc Delfland. De locatie sc Delfland betreft een samenwerkingsverband met Scholengroep Spinoza. Vanuit het principe dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, zijn er op onze drie VO-locaties deelraden. Dit houdt in dat we nu naast de overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) ook een deelraad (DMR) per locatie hebben. Beleidsstukken en beslissingen die op stichtingsniveau genomen worden door de voorzitter van het College van Bestuur, komen terecht bij de MR. Onderwerpen die slechts op één locatie spelen worden besproken met de directeur in de afzonderlijke deelraden.

Meer informatie over medezeggenschap binnen de sector Voortgezet Onderwijs is te vinden op de pagina over medezeggenschap van het Christelijk Lyceum Delft.

Het medezeggenschapsstatuut en de verschillende reglementen zijn te vinden op de pagina Beleid.

Leden GMR PO

Uit welke personen bestaat de GMR van het Primair Onderwijs en hoe kunt u contact opnemen met de GMR?

Lees verder

Leden MR VO

Uit welke personen bestaat de MR van het Voortgezet Onderwijs en wie zijn de leden van de deelraden?

Lees verder