Logo

Missie en visie

Missie

Het is onze missie onderwijs te bieden dat leerlingen op een actieve en veilige manier volop kansen biedt om zich te ontwikkelen tot waardevolle mensen en deelnemers aan de maatschappij.

Visie

Een school is een maatschappelijke organisatie en heeft derhalve een maatschappelijke opdracht om jongeren te laten leren en bij te dragen aan hun vorming en ontwikkeling tot autonome en sociale mensen.

Bij de begeleiding die we onze leerlingen bieden in hun groei en ontwikkeling tot volwassenen die goed voorbereid hun plek kunnen innemen in het vervolgonderwijs en de maatschappij handelen we vanuit de visie dat we staan voor bereikbaar en kwaltitatief goed, christelijk onderwijs.

Bereikbaar
We streven naar een optimale spreiding en bereikbaarheid van het christelijk onderwijs in Delft en omstreken. Vanuit dit streven zijn we in zoveel mogelijk delen van Delft en omstreken present als christelijk basisonderwijs en hebben we in het vervolgonderwijs een breed onderwijsaanbod (zowel gymnasium, vwo, havo, mavo als beroepsgerichte leerwegen).

Kwalitatief goed
Goed onderwijs sluit effectiviteit en excellentie niet uit, maar bepaalt ons bij de vraag wat we met ons onderwijs willen bewerkstelligen zonder te denken in competitie/concurrentie met andere scholen. Wij zien kwalitatief goed onderwijs als onderwijs dat kwalificatie, socialisatie en menswording in samenhang realiseert.

Christelijk
Ons onderwijs is christelijk geïnspireerd. Vanuit bijbels perspectief zien we ieder mens als uniek, speciaal en gewild door God met een verantwoordelijkheid voor de ander. Tegen deze achtergrond hechten we in onze onderlinge omgang en in onze kijk op de leerlingen en volwassenen aan de waarden: vertrouwen, uniciteit, verbondenheid en ontwikkeling. We leren de leerlingen na te denken over de mens, over de ander en over zichzelf, over wat goed en fout is, over wat mooi en lelijk is en over wat zinvol of zinloos is. We willen onze leerlingen toerusten om constructief te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de multiculturele en multireligieuze maatschappij waarin we leven.

 

Scholen

De stichting SCO Delft e.o. bestaat uit zeven scholen (tien locaties) primair onderwijs en één school (drie locaties) voortgezet onderwijs. Wilt u contact met één van de scholen?

Lees verder